Storitve

Ureditev parcelne meje

Poskrbimo za urejene in izravnane meje, združene in deljene parcele. Meje morajo biti jasne, zato jim postavimo mejnike.

Ureditev meje

Ne veste ali pa je to potreba in želite oziroma morate vedeti kje so meje vašega zemljišča. Izvedba postopka ureditve meje vam bo to negotovost odpravila. Predvsem je priporočljivo, da so meje urejene pred prodajo, darovanjem, izročitvijo, dedovanjem, menjavo parcel in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Postopek ureditve meje izvedemo z mejno obravnavo na kraju, v prisotnosti lastnikov sosednjih parcel, izdelamo elaborat in predlagamo rešitev oziroma vpis na geodetski upravi.

Predpogoj k ureditvi meje je:

 • da za isto mejo obenem ne teče postopek tudi na sodišču.

Izravnava meje

Uradne meje vaše parcele oziroma vašega zemljišča so drugačne od tistih, ki jih uživate ali pa bi želeli, da se nekoliko spremenijo zaradi racionalnejše uporabe ali funkcionalne zaokrožitve. V takih primerih lahko mejo popravite oziroma uredite s postopkom izravnave dela meje. K predlagani izravnavi meje pridobimo soglasja lastnikov sosednjih parcel, izdelamo elaborat in predlagamo rešitev oziroma vpis na geodetski upravi.

Pred pogoj k izvedbi izravnave meje je:

 • da sta lastnika sosednjih parcel soglasna glede predlagane izravnave
 • da se z izravnavo meje površina manjše od sosednjih parcel ne spremeni za več kot 5% in obenem ne več kot 500m2.

Parcelacija

Želite del parcele prodati, darovati, izročiti, menjati, pridobiti gradbeno dovoljenje, posojilo ali pa razdružiti so lastnino? Obstoječo parcelo je v takih primerih potrebno razdeliti (oddeliti, parcelirati, odparcelirati) s postopkom parcelacije. Postopek parcelacije omogoča tako združitev dveh ali več parcel, kot delitev parcele na več parcel. Združitev in delitev parcel je možno izvesti sočasno. Pridobimo soglasja lastnikov za parcelacijo, izdelamo elaborat in predlagamo rešitev oziroma vpis na geodetski upravi.

Pred pogoj k izvedbi parcelacije je:

 • če je več lastnikov, da se s parcelacijo strinjajo vsi lastniki parcele, ki se parcelira
 • da so deli meje parcele, kjer se izvaja delitev, urejeni. Če deli meje še niso urejeni, se postopek ureditve izvede sočasno s parcelacijo,
 • da je nova parcela skladna s prostorskimi akti (zazidalni načrt, OPN, odlok), če je na njenem območju sprejet tak akt, ki narekuje obliko, lego in velikost parcel,
 • da parcela ni gozd, manjši od 5 hektarov,
 • da imajo pri združitvi parcel vse parcele, ki se združujejo, enak pravni položaj.

Označitev meje

Meje vaših parcel niso označene z mejniki ali drugimi trajnimi mejnimi znamenji oziroma so le ti uničeni. Označitev lahko izvedemo, če so meje evidentirane kot urejene. O označitvi obvestimo lastnike sosednjih parcel in izdelamo tehnično poročilo. V primeru, da meje še nimajo statusa urejenosti, pred njihovo označitvijo izvedemo mejno obravnavo in v primeru strinjanja lastnikov sosednjih parcel, te meje obenem tudi označimo z mejniki.

VPIS STAVBE V KATASTER / etažiranje

Vaši stavbi bo določen maksimalni tloris in izveden vpis v kataster.

Vpis stavbe v kataster

Stavba je objekt v katerega lahko človek vstopi in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco. Vsaka stavba mora biti vpisana v kataster, kot stavba z enim delom (npr. enodružinska hiša) ali z več deli (stanovanjski blok oz. stavba v etažni lastnini). Pri vpisih stavb z več deli smo aktivno vključeni tudi v nadaljnje postopke za uspešen vpis v zemljiško knjigo.

Pred pogoj za vpis stavbe v kataster je:

 • da je stavba, ki je novogradnja, dograjena do takšne faze, da je mogoče nedvoumno ugotoviti njeno površino po posameznih prostorih – stavba je pokrita, ima vgrajeno stavbno pohištvo in predelne stene,
 • da ima stanovanjska stavba, v kateri se vzpostavlja etažna lastnina in je zgrajena po letu 2003, pridobljeno temu skladno gradbeno dovoljenje, ki jo opredeljuje za dvo ali večstanovanjsko stavbo.

Pridobitev hišne številke

Prijava stalnega ali začasnega prebivališča je v stanovanju/hiši možna le na osnovi pridobljenega naslova in hišne številke. Naslov in hišno številko pridobimo z vašim pooblastilom za podajo vloge na geodetski upravi. Pred pogoj k tej pridobitvi je, da je stavba vpisana v kataster in ima pridobljeno uporabno dovoljenje, če je grajena po 1.6.2018.

Snemanje z dronom nam omogoča zajemanje ogromne količine podatkov v kratkem času

Dron nam omogoča opazovanje in enostavno zajemanje podatkov na težje dostopnih lokacijah, prav tako pa omogoča mnogokrat hitrejšo izvedbo meritev na terenu.

Z dronom nudimo:

 • Izdelavo 3D modelov (stavb, streh, gradbišč,…)
 • Izdelavo digitalnega ortofota
 • Izračun volumnov (izkopi, nasutja)
 • Izdelavo digitalnega modela terena
 • Slikovno in video gradivo območij (pregledi streh in objektov)

Geodetski posnetek / načrt

Brez geodetskega posnetka pri dobrem načrtovanju in gradnji ne gre. Pripravimo vam celovitega – po meri. Priporočljivo je, da projektant, ki ga potrebuje, sporoči svoje želje, ki jih vsekakor upoštevamo.

Geodetski posnetek / načrt je geodetska podloga za prikaz dejanskega stanja oziroma rabe prostora. Poleg detajla površja terena vključuje tudi katastrsko stanje parcel, komunalne in energetske infrastrukture ter druge karakteristike objektov in naprav v skladu z dogovori. V skladu z aktualnimi predpisi in dogovori je lahko izdelan za različne potrebe in namene projektiranj. Opremimo ga s certifikatom.

Zakoličba in inženirska geodezija

Izvedemo prenos podatkov iz načrtov v naravo, med drugim zakoličbo hiše pred gradnjo.

O načinu zakoličbe se dogovorimo z lastnikom ali izvajalcem gradbenih del. Odvisen je od oblike terena in velikosti objekta ter želenega načina s strani izvajalca gradbenih del. Lahko jo izvedemo pred izkopom zemljine, po njem ali pa obakrat. Po zakoličbi izdelamo elaborat, ki vsebuje zapisnik in načrt.

V sklopu izvajanja inženirske geodezije, poleg različnih zakoličb, opravljamo tudi spremljavo gradnje, z opazovanjem horizontalnih in višinskih pomikov objektov (monitoring, posedanje).

Geodetska identifikacija

Ni redko, ko se identifikacijska oznaka (parcelna številka, številka stanovanja…) na listini, v naravi in v evidenci ne ujema in da morate kot lastnik ali investitor nepremičnine svoje lastništvo dokazati. Ali pa je potrebno dokazati čas obstoja, velikost, lego in obliko nepremičnine. Ob teh vprašanjih pridobimo zgodovinske zapise iz uradnih evidenc, primerjamo s sedanjimi vpisi in dejanskim stanjem. Po analizi podatkov izdelamo Identifikacijsko potrdilo, ki nadomesti manjkajoči člen oziroma podatek, ki je ključen za vaše izkazovanje lastništva.

Izvedenstvo / mnenje

Podamo strokovno mnenje fizičnim osebam, sodišču, upravni enoti in drugim pravnim subjektom.

Ker imamo veliko izkušenj, široko znanje iz naše in z njo vpetimi strokami, posluh ter željo do reševanja problemov, smo dober sogovornik in izvajalec fizičnim osebam, sodiščem ter upravnim enotam. Na osnovi imenovanja za izvedenca izdelujemo poročila, mnenja, preskrbimo potrebno razpoložljivo dokumentacijo, potrdila iz uradnih evidenc in nudimo pomoč, informacije, posvet.

O nas

Geodetsko podjetje s tradicijo

Naše geodetsko podjetje je družinsko podjetje, ki je z dolgoletnimi izkušnjami, kakovostnim, natančnim in zanesljivim izvajanjem uveljavljeno kot ugledno ter zaupanja vredno, konkurenčno geodetsko podjetje. Posebej smo specializirani za izvedbo postopkov v zvezi z ureditvami parcelnih mej in postopkov, ki so vezani na etažno lastnino. Enako zavzeto in strokovno opravljamo ostale geodetske storitve. Preberi več

Kontaktirajte nas

V našem podjetju se veselimo vsakega naročila in izziva, ki se mu posvetimo s posebno skrbnostjo in željo za najboljši zaključek.

Ker izvedba geodetskih storitev zahteva celostni pregled nepremičnine in je odvisna tudi od drugih dejstev, ki jih je potrebno pred oblikovanjem naročila analizirati, vas vabimo, da nas obiščete v naših prostorih, kjer nam boste lahko zaupali vaš primer in želje.

Prosimo za predhodno najavo vašega obiska na naše kontaktne podatke:

Naslov

Cesta Dolomitskega odreda 186,
1000 Ljubljana

Telefon